Ansökan om bidrag

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg utlyser stipendiemedel för forskning. Totalt har stiftelsen drygt 300 000 kr att dela ut i stipendiemedel för forskning och utvecklingsarbete eller motsvarande.

Ansökningsperioder är årligen med sista ansökningsdatum 15 april resp. 15 oktober.

Ändamål

  • Stiftelsens ändamål är att företrädesvis stödja arbetet med teatersamlingarna vid Göteborgs stadsmuseum vad gäller vård, tillgängliggörande, insamling och spridande av kunskap om samlingarna.
  • Stiftelsen kan även stödja scenkonstforskning knuten till stadsmuseets samlingar eller inom scenkonsthistoria och scenkonst i Göteborg.
  • Stiftelsen kan också stödja utövare inom scenkonst som bedriver konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i scenkonsthistoria eller scenkonst. Med scenkonst avses sceniska framställningar och annan scenbunden konst.
  • Stöd ges främst till forskning som bedrivs av disputerade forskare, doktorander och studenter på masternivå eller motsvarande. Forskningen ska företrädesvis ske vid Göteborgs universitet eller annan högskola i Göteborg.

Ansökan

Ansökan görs enligt anvisningar på särskild ansökningsblankett som du kan ladda ned, se nedan.

Ansökan från icke disputerad måste styrkas av handledare.

Återrapportering

Beviljat projekt skall återrapporteras till stiftelsen senast inom ett år från utbetalningsdatum. I återrapporteringen ska anges hur projektet har genomförts, resultatet av projektet samt hur detta har presenterats för fackfolk och allmänhet. Återrapporteringen skall även innehålla en ekonomisk redogörelse.

Återrapporteringar skickas som pdf-dokument till: stiftelsesupport.goteborg@seb.se

Skicka in ansökan

Ansökan inklusive obligatoriska bilagor skickas i första hand som bifogade pdf-dokument till:
stiftelsesupport.goteborg@seb.se

Ladda ner ansökningsblankett

Ansökan kan även sändas till:

Stiftelsen för scenkonstens historia i Göteborg
c/o SEB Stiftelser
GÖH 420
405 04 Göteborg